Atende Software realizuje projekty dofinansowane ze środków publicznych

Projekt „besmart.energy - platforma do zarządzania klastrami energetycznymi”- system do autonomizacji użytkowników w zakresie produkcji i pozyskiwania energii elektrycznej

Atende Software realizuje projekt badawczo-rozwojowy pt. besmart.energy – platforma do zarządzania klastrami energetycznymi” o numerze POIR.01.02.00-00-0340/16, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” w ramach I Osi Priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Opis projektu

Celem Projektu jest budowa systemu besmart.energy będącego zestawem innowacyjnych środków technicznych, którego wykorzystanie pozwoli na autonomizację użytkowników w zakresie produkcji i pozyskiwania energii elektrycznej. Zastosowanie besmart.energy doprowadzi do zwiększenia konkurencyjności na polskim rynku energetycznym. W ramach Projektu zostanie wdrożone kompleksowe rozwiązanie dla klastrów energetycznych umożliwiające zarządzanie: efektywnym wykorzystaniem własnych źródeł energii, w tym źródeł odnawialnych, efektywnym wykorzystaniem energii elektrycznej (popytem), prognozowaniem zużycia i produkcji energii elektrycznej dla potrzeb optymalizacji zakupów energii, rozproszonymi magazynami energii oraz pracą sieci energetycznej. Podczas Projektu zostaną zrealizowane prace badawczo rozwojowe dotyczące urządzeń pomiarowych energii elektrycznej, składowania i przetwarzania dużych zbiorów danych, tzw. Big Data, modelowania zjawisk pogodowych wpływających na produkcję energii przez OZE. W oprogramowaniu zostaną zaimplementowane algorytmy sztucznej inteligencji, które będą wykorzystywane do wsparcia procesów analizy i wnioskowania z danych.
Kalendarium projektu
2017-01-07
rozpoczęcie projektu
2017-09-01
rozpoczęcie projektowania dedykowanego licznika
2017-12-31
opracowanie sufs do przechowywania danych
2018-01-01
rozpoczęcie rozwijania platformy
2018-12-31
opracowanie algorytmów i modeli
Koszt całkowity projektu [zł]
11 184 603,12

Kwota dofinansowania [zł]
5 292 652,25