Ogłoszenia dotyczące projektów dofinansowanych ze środków publicznych

Atende Software poszukuje wykonawcy płyt liczników

Atende Software poszukuje wykonawcy 500 szt płyt liczników energii elektrycznej 3-fazowych i 1-fazowych razem z montażem w dostarczonych obudowach oraz testami.

Termin wykonania, według dostarczonej dokumentacji, 30.06.2016 r.

Dokumentacja techniczna do wyceny i oferty dostępna na żądanie. Informacje: maciej.strojewski@atendesoftware.pl 

 

Atende Software poszukuje laboratorium certyfikującego liczniki

Atende Software Sp. z o.o. poszukuje wykonawcy – laboratorium notyfikowanego na wykonanie certyfikacji liczników energii elektrycznej 1-fazowego, 3-fazowego i bilansującego na zgodność z wymaganiami dyrektywy MID (2004/22/WE) w zakresie modułu MI003.

Zakres certyfikacji obejmuje wykonanie badań i certyfikacji w zakresie modułu B – certyfikacja typu. Certyfikacja obejmuje badania na zgodność z normami EN 50470-1, EN 50470-3, TR 50579 w zakresie energii czynnej oraz energii biernej.

Oferty z ceną i czasem trwania certyfikacji oraz scenariuszem badań prosimy kierować na adres: maciej.strojewski@atendesoftware.pl do dnia 31.08.2014.

 

Atende Software poszukuje przyrządu pomiarowego

Atende Software poszukuje dostawcy przyrządu pomiarowego do pomiarów stałego oraz zmiennego pola magnetycznego mierzącego w 3 osiach jednocześnie.

Podstawowe parametry przyrządu:

Zakres pomiarowy do 2000 mT, Dokładność pomiaru 0,5%, Pomiar w 3 osiach jednocześnie, Interfejs zewnętrzny USB min 1.1 (opcjonalnie RS232), Zasilanie bateryjne, Wyświetlacz wyników (LCD, LED), Oprogramowanie do prowadzenia pomiarów oraz gromadzenia i obróbki danych, Świadectwo wzorcowania na okres min. 1 roku od daty zakupu.

Oferta powinna zawierać:

Cenę, czas dostawy (krytyczne), listę wyposażenia standardowego, cenę wyposażenia dodatkowego, okres gwarancji. 

Dodatkowo oferta może zawierać propozycję wypożyczenia (dzierżawy) przyrządu na okres 12 miesięcy z opcją odkupu po okresie wypożyczenia (dzierżawy).

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną na adres mailowy: maciej.strojewski@atendesoftware.pl

 

Atende Software zleci wykonanie obudowy licznika

Atende Software poszukuje podwykonawcy na wykonanie obudowy licznika energii elektrycznej 1-fazowego, 3-fazowego, i bilansującego zgodnej z wymaganiami MID. Zakres współpracy obejmuje:

Wykonanie studium kształtu i konstrukcji, wykonanie projektu technicznego (w tym projektu form wtryskowych), wykonanie 500 szt. partii obudów w proporcjach: 70% licznik 1-fazowy, 28% licznik 3-fazowy, 2 % licznik bilansujący, wytworzenie dokumentacji technicznej niezbędnej do certyfikacji MID.

Zapytania oraz oferty (obejmujące cały zakres współpracy) prosimy składać drogą elektroniczną na adres mailowy: maciej.strojewski@atendesoftware.pl

 

Atende Software zleci wykonanie prób napięciowych

Atende Software poszukuje podwykonawcy na wykonywanie pomiarów wykonaniu prób napięciowych, prądowych i magnetostatycznych przyrządów pomiarowych zgodnie z normami PN-EN-50470 i PN-EN-62053:

Pomiar napięciowy 4 kV i 6 kV z dokładnością do 0,5 %, pomiar prądowy do 80A 3-fazowy z dokładnością 0,5 %, pomiar magnetostatyczny do 500mT z dokładnością do 3 mT.

Zakres badania jednostkowego zawiera:

Przygotowanie środowiska pomiarowego, wykonanie pomiaru, sprawozdanie z badania i opracowanie wyników.

Oferty, z podaniem ceny za 1 roboczogodzinę prosimy składać w trybie konkursu ofert drogą elektroniczną na adres mailowy: maciej.strojewski@atendesoftware.pl